این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Contact Us


                        

: Razavi Hospital, After Qaem Bridge, Azadi Highway, Mashhad, Khorasan Razavi Province, IRANAddress

: +98-51-36002892-88Tel

Email: congress@razavihospital.ir