این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Congress Topics


 Scientific Program 2019

Scientific Focus Topics 2019* Tips & Tricks for CTO Interventions
* Latest Techniques for Complex PCI
* Left Main PCI
* Non-Left Main PCI
* Live Case Discussion
* Tips and Tricks of IVUS